News

หนี้เสีย “พิโกไฟแนนซ์” ก.ย. 64 พุ่งกว่า 6 พันบัญชี

สศค. เผยผลดำเนินงาน “พิโกไฟแนนซ์” ก.ย. 64 พบมีหนี้เสียสะสมกว่า 36,524 บัญชี เพิ่มขึ้นจาก ส.ค.64 กว่า 6 พันบัญชี พร้อมจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบได้เพิ่มอีก 163 ราย ทำให้ล่าสุดมีจำนวนจับกุมสะสมรวมแล้วกว่า 1 หมื่นราย

นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 59 จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 64 มียอดสินเชื่อคงค้างจำนวนทั้งสิ้น 222,920 บัญชี วงเงิน 4,620 ล้านบาท

ในจำนวนนี้มีสินเชื่อซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ค้างชำระ 1 – 3 เดือน สะสมรวมทั้งสิ้น 29,571 บัญชี หรือคิดเป็นจำนวนเงินสะสมรวม 629.44 ล้านบาท หรือ 13.62% ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม และมีสินเชื่อค้างชำระที่เกินกว่า 3 เดือน (เอ็นพีแอล) สะสมรวมจำนวน 36,524 บัญชี หรือคิดเป็นจำนวนเงินสะสมรวม 858.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 18.57%ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม เพิ่มจากเดือน ส.ค.64 ที่มีหนี้เสีย 30,365 บัญชี วงเงิน 796 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาคลังร่วมผู้ประกอบการ ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ให้กับลูกหนี้ ทั้งการลดค่างวด การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ การเปลี่ยนประเภทหนี้จากระยะสั้นเป็นระยะยาว การพักชำระค่างวด การพักชำระเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน และการพักชำระเงินต้นและลดอัตราดอกเบี้ย สามารถช่วยเหลือลูกหนี้จำนวนสะสมทั้งสิ้น 23,172 บัญชี โดยจังหวัดที่ให้ความช่วยเหลือสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา 50 ราย ขอนแก่น 32 ราย และกรุงเทพมหานคร 24 ราย

 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังคงดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งนับตั้งแต่เดือนต.ค.59 จนถึงสิ้นเดือนต.ค. 64 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่กระทำผิดกฎหมายจำนวนสะสม 10,257 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 163 ราย

ขณะที่ ภาพรวมการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 มีจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และเปิดดำเนินการแล้วสะสมสุทธิ 1,018 ราย ใน 75 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 593 ราย รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง 174 ราย ภาคเหนือ 133 ราย ภาคตะวันออก 66 รายและภาคใต้ 52 ราย โดยมีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยไปแล้ว 1.13 ล้านบัญชี รวมวงเงิน 16,112.41 ล้านบาท

 

ทั้งนี้สินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์ ณ สิ้นเดือน ต.ค.64 มีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์สะสมสุทธิทั้งสิ้น 888 ราย ใน 74 จังหวัด และมีจำนวนผู้เปิดดำเนินการแล้ว 867 ราย ใน 74 จังหวัด ส่วนสินเชื่อประเภทพิโกพลัส มีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทพิโกพลัสสะสมสุทธิทั้งสิ้น 168 ราย ใน 50 จังหวัด และมีจำนวนผู้เปิดดำเนินการแล้ว 151 ราย ใน 46 จังหวัด

You may also like...